Leveringsvoorwaarden Cursuscentrum De Smederij/JTenB
DEEL I ALGEMEEN
1. Begrippen
1. Cursuscentrum De Smederij Cursuscentrum De Smederij/JTenB is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 18046816. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over De Smederij wordt bedoeld: De Smederij/JTenB.
2. Activiteit Onder een activiteit wordt verstaan een door Cursuscentrum De Smederij georganiseerde training, opleiding, cursus, workshop, consult, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten" activiteiten.
A. "Open" activiteit
Een "open" activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de toelatingscriteria die door Cursuscentrum De Smederij zijn gesteld, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.
B. "Gesloten" activiteit
Een "gesloten" activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten activiteit wordt dan in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld.
3. Deelnemer
De persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven.
4. Inschrijving
Het zich op de aangegeven wijze met behulp van het daartoe aangewezen inschrijfformulier geldig aanmelden voor een activiteit.
5. Annulering
De schriftelijke opzegging van deelname aan een activiteit door een Deelnemer.
6. Cursusgeld
Het bedrag dat Cursuscentrum De Smederij in haar brochure of website hanteert voor deelname aan een activiteit.
2. Geldigheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke door Cursuscentrum De Smederij georganiseerde activiteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen
1. Op het schriftelijke materiaal dat door Cursuscentrum De Smederij in het kader van een activiteit is verstrekt, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. Cursuscentrum De Smederij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de informatie in het schriftelijk materiaal, en/of van mondelinge aanwijzingen die bij de uitvoering van de activiteit zijn gegeven.
4. Overmacht
1. Indien het voor een docent van Cursuscentrum De Smederij door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal Cursuscentrum De Smederij trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt Cursuscentrum De Smederij zich het recht voor, de bijeenkomst naar een nader door Cursuscentrum De Smederij te bepalen datum te verschuiven.
5. Geheimhouding
Alle informatie die cursisten delen in De Smederij wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zie ook onze AVG op de wensite.
6. Schade als gevolg van het niet doorgaan van de activiteit
1. Cursuscentrum De Smederij is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.
7. Aansprakelijkheid
1. Cursuscentrum De Smederij zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ofschoon de opdracht door Cursuscentrum De Smederij naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de activiteit en de verstrekte adviezen.
2. Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zichzelf. Cursuscentrum De Smederij is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een deelnemer meent dat deze voortvloeien uit de deelname aan een activiteit.
3. Cursuscentrum De Smederij is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Cursuscentrum De Smederij.
4. Cursuscentrum De Smederij is niet aansprakelijk voor directe gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. Voor schade veroorzaakt door derden is Cursuscentrum De Smederij nimmer aansprakelijk.
6. Indien Cursuscentrum De Smederij, met inachtneming van de in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid geldt nooit voor bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door Cursuscentrum De Smederij wordt geleden.
8. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst fysieke activiteiten worden ontplooid dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij fysiek tot deelname in staat is. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
9. Indien Cursuscentrum De Smederij wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.
8. Wijziging docenten
Cursuscentrum De Smederij behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door Cursuscentrum De Smederij bekend zijn gemaakt. Hieruit vloeit voor de deelnemer niet het recht voort zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden.
DEEL II "OPEN" ACTIVITEITEN
9. Algemene regels voor open activiteiten
1. Cursuscentrum De Smederij kondigt haar open activiteiten onder meer aan in tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data die daarin zijn genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
2. Een open activiteit vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van Cursuscentrum De Smederij voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
3. Cursuscentrum De Smederij heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van Cursuscentrum De Smederij niet voldoet aan de door Cursuscentrum De Smederij gestelde toelatingscriteria.
4. In principe beslist Cursuscentrum De Smederij over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Cursuscentrum De Smederij behoudt zich het recht voor de beslissing over het al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum.
5. Indien een open activiteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd binnen 14 dagen. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open activiteit die Cursuscentrum De Smederij organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.
6. Voor aanvang van een meerjarige open activiteit, worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. Deelnemers maken hierin o.a. hun vooropleiding en medische achtergrond kenbaar. Op basis van dit intakegesprek beslist Cursuscentrum De Smederij of een deelnemer geschikt is voor de meerjarige open activiteit.
7. Deelnemers aan een open activiteit kunnen buiten de contacturen uitgenodigd worden voor een tussentijds gesprek met de (hoofd)docent. Deze deelnemers hebben altijd het recht hier een derde persoon bij uit te nodigen.
10. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open activiteit
1. Bij een open inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt op het moment waarop het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.
2. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de activiteit, bent u enkel € 50,- administratiekosten verschuldigd.
3. Indien Cursuscentrum De Smederij de geplande data van een open activiteit verandert - opschort dan wel vervroegt - hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.
4. Indien Cursuscentrum De Smederij haar beslissing over het al dan niet doorgaan van een open activiteit heeft opgeschort tot een week voor de geplande startdatum ervan, kan een deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren tot het moment dat Cursuscentrum De Smederij besluit dat de open activiteit doorgaat.
5. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk gebeurt voor aanvang van de cursus.
6. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van Cursuscentrum De Smederij) een belangrijk deel van een bepaalde open activiteit heeft moeten verzuimen, zal Cursuscentrum De Smederij, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Cursuscentrum De Smederij behoudt zich het recht voor extra te maken kosten door te berekenen. Cursuscentrum De Smederij is nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke open activiteit niet meer door Cursuscentrum De Smederij wordt georganiseerd.
11. Betalingsvoorwaarden voor open activiteiten
1. Na inschrijving voor een open activiteit ontvangt de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) tijdig een factuur voor de betaling van de cursuskosten. Deze factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan.
2. Indien de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) met tijdige betaling in gebreke blijft, is hij verplicht de door Cursuscentrum De Smederij te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 15% van de vordering van Cursuscentrum De Smederij bedragen met een minimum van € 25,-.
3. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan Cursuscentrum De Smederij een rente wegens te late betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag.
4. Cursuscentrum De Smederij behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Cursuscentrum De Smederij kan in voorkomende gevallen de Deelnemer de toegang tot de lokaliteit waar de betreffende Opleiding zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen. Tevens heeft zij de bevoegdheid de Deelnemer de toegang tot het afleggen van examens te ontzeggen.
12. Bijkomende kosten voor open activiteiten
1. Tenzij in de schriftelijke informatie door Cursuscentrum De Smederij over een open activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met Cursuscentrum De Smederij of de instantie die de service verleent, af te rekenen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aanschafkosten van de bij de open activiteit voorgeschreven literatuur niet in de deelnemersprijs begrepen. De aanschafkosten zijn derhalve geheel voor rekening van de deelnemers.
3. Indien aan een open activiteit tentamens en/of een examen zijn/is verbonden, kan daarvoor door Cursuscentrum De Smederij of door de instelling die de tentamens of het examen organiseert, tentamen- dan wel examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld opgenomen.
DEEL III "GESLOTEN" ACTIVITEITEN
13. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten activiteiten
1. Cursuscentrum De Smederij verplicht zich een gesloten activiteit uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt.
2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een nota voor het met de uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen twee weken na dagtekening van de nota te worden voldaan. Ook voor de betaling van de nota voor gesloten activiteiten zijn de artikelen 10.2 en 10.3 van deze voorwaarden van toepassing.
14. Annulering en wijziging van gesloten activiteiten
1. Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt Cursuscentrum De Smederij de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten activiteit overeengekomen bedrag.
DEEL IV OVERIGE BEPALINGEN
15. Ontbinding
1. Indien de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) één van zijn verplichtingen jegens Cursuscentrum De Smederij niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, komt Cursuscentrum De Smederij het recht toe om, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de gesloten overeenkomsten met de deelnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft zij recht op vergoeding van alle directe en indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.
2. Indien Cursuscentrum De Smederij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer (of degene door wie de deelnemer zich heeft laten inschrijven) de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.
3. Cursuscentrum De Smederij garandeert een deelnemer, die zich heeft aangemeld voor een meerjarige activiteit, de gehele activiteit te kunnen volgen, behoudens overmacht, op het moment dat de deelnemer gestart is met het eerste leerjaar.
16. Toepasselijk recht
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
17. Geschillenbeslechting
1. Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Cursuscentrum De Smederij zullen in eerste aanleg in onderling overleg beslecht worden. Lukt dit niet dan kan een partij zich wenden tot een onafhankelijke derde. Hiervoor is De Smederij aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Wordt ook hier geen overeenkomst bereikt, dan kan de partij zich ter beslechting wenden tot de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Bosch.
2.Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18. Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door de directie van Cursuscentrum De Smederij in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.