KLACHTENREGELING

Klachtenprocedure

Cursuscentrum De Smederij/JTenB streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. Waar in deze klachtenregeling gesproken wordt over De Smederij wordt bedoeld: De Smederij/JTenB Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.
1. Definities
1.1. Klacht Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Cursuscentrum De Smederij. 1.2. Klant Elke afnemer van een dienst van Cursuscentrum De Smederij.
2. Indienen van een klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres en woonplaats;
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
– de opleiding die u bij Cursuscentrum De Smederij volgt;
– de docenten van wie u les krijgt;
– een heldere beschrijving van uw klacht;
– eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken. Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar: Cursuscentrum De Smederij Afdeling Klachtafhandeling dorpsstraat 26 6027 PG Soerendonk
3. Behandeling van uw klacht
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en binnen welke periode u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.
Wij gaan vertrouwelijk om met uw klacht en zullen uw klacht zo objectief mogelijk beoordelen. Degene die uw klacht behandelt (dat is in ieder geval een andere persoon als waar uw klacht mogelijk om gaat) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
4. Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte binnen deze 15 werkdagen. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.
5.Geschillencommissie
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke derde. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Kijk voor meer informatie op: www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/ en www.gatgeschillen.nl/geschillen-en-tuchtreglement/.
De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.
6. Toezicht en beheer
Binnen Cursuscentrum De Smederij ziet Cilia Kerssemakers toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.